Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

HMJ-Konevuokraus vuokrausehdot

1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA
Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (Vuokralleantajan) ja vuokraajan (jäljempänä ”Vuokralleottaja”)  välillä, ellei osapuolten kesken
ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu.
Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan
sopima kalusto sellaisenaan ja niine tarvikkeineen ja
lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta
tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden
käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, polttoöljy tai
käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen
kirjallisesti sovittu.
Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa
aihetta huomautuksiin, vuokralle ottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralle antajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan
siitä hetkestä, jolloin vuokralle antaja saa kyseisen ilmoituksen. Kirjallisena tehdyt erillissopimukset voivat poiketa edellä esitetyistä.
Kalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan
etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
3. VUOKRA-AIKA
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Kalusto noudetaan tai on
ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai
jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle.
Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Kalusto palautetaan
kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokralle antajalle. Vuokraaikaan
luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.
Vuokralleantajan jollekin kalustoryhmälle erikseen
määrittelemästä vuokra-ajan vähimmäispituudesta johtuen
vuokra-aika saattaa kuitenkin olla edellä̈ kuvattua pitempi.
4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN
Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena
vuokralle antajan tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta.
Vuokralleottaja vastaa kuljetuskustannuksista, ellei muuta ole
erikseen sovittu.
5. KALUSTON PALAUTTAMINEN
Vuokralleottajan tulee luovuttaa vuokrakalusto vuokralle antajalle sovittuun palautuspaikkaan välittömästi vuokrakauden päättyessä
puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Luovutuspaikasta ja palautuskuljetuksesta on sovittava ennen vuokrauksen alkamista kirjallisesti täyttämällä tämän sopimuksen ko. kohta. Vuokrakalusto luovutetaan vuokraajalle polttoaineen osalta
koneen polttoainemittarilukeman perusteella ja palautus vähintään samalla mittarilukemalla. Erotuksesta vuokranantaja on oikeutettu
veloittamaan asiakasta seuraavan hinnaston mukaisesti: moottoripolttoöljy 1,50€/l +alv, diesel 2€/l +alv, Bensiini 3€/l +alv.
6. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ
Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman
vuokralleantajan antamaa suostumusta.
Vuokralle ottajan tulee käyttää vuokraamaansa kalustoa sovitussa kohteessa, joka on tässä sopimuksessa määritelty ja hän ei saa kuljettaa
kalustoa omatoimisesti uusiin kohteisiin ilman uutta kirjallista sopimusta.
8. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle ja/tai kolmannelle osapuolelle vuokra-aikana huolimattomasta tai
asiattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset
vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Kunnostuskulut veloitetaan toteutuneiden kustannusten
mukaisesti. Pesu- ja puhdistusveloitus: Mikäli kone palautetaan likaisena ja vuokralleantaja joutuu pesemään sen, pesutyöstä veloitetaan
vuokralleottajaa 75€ +alv /h (1h minimiveloitus).
Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten ja tarkastusten suorittamisesta, sekä niiden kustannuksista. Vuokralleottaja vastaa
rengasvaurioista ja telavaurioista. Vuokralleottaja vastaa kaluston katoamisesta niin kauan kuin kalusto on miltään osin asennuspaikalla.
9. VUOKRALLENANTAJAN VASTUU
Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista, ellei muuta ole erikseen sovittu.
Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta, vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä
kustannuksista tai vahingoista.
10. VAKUUTUKSET
Kalustolla on voimassa oleva vakuutus.
Vakuutuksen vuokralleottajan omavastuu on 2000€. Muista ehdoista tarkemmin vuokralleantajalta.
Vuokralleottajalla täytyy olla kuljetusvakuutus ja vierasomaisuuden vakuutus, joiden korvausmäärät vastaavat vuokrattavan koneen
uushankintahintaa. Kuljetusvakuutuksen voi vuokralleottaja esittää myös kuljetusliikkeen kautta, mutta vuokralleottaja vastaa siitä, että
vuokralleantaja saa täysimääräisen korvauksen välillisine kuluineen vahingon syntyessä.
Vakuutuksien puuttuessa vuokralleottaja ottaa koneeseen vakuutusturvan, joka on 5% vuokraushinnasta (alv 0%).

 

Omavastuu on tässä vakuutuksessa 1250€ (alv 0%) per vahinkoilmoitus.
11. SOPIMUSRIKKOMUS
Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin
haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta.
Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia
syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muuten jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osilta
täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset.
12. YLIVOIMAINEN ESTE
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota,
liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun,
vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.
Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.
13.VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTO
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.
14. RIITAISUUDET
Vuokralleottajan ollessa elinkeinonharjoittaja, vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan
alioikeudessa tai osapuolten niin halutessa ns. välimiesmenettelyä käyttäen. Vuokralleottajan ollessa yksityishenkilö, riidat ratkaistaan kuluttajavalituslautakunnassa tai vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.
Mikäli vuokralleottaja ei maksa vuokria määräaikana, laskutetaan yliajalta 9,5 % viivästyskorko ja vuokralleantaja on oikeutettu
ilmoittamatta ja viipymättä hakemaan kalusto pois vuokralleottajan kustannuksella. Jos vuokralleottajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei
suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokranmaksamisesta.
Vuokralleantajalla on tietosuojalautakunnan päätöksen Nro3/26.1.1998 mukainen oikeus väärinkäytöstapauksissa rekisteröidä erilliselle
sulkulistalle sekä ilmoittaa muille Teknisen
Kaupan Liiton konevuokraamoille seuraavat tiedot: vuokraavan henkilön nimi ja henkilötunnuksen neljä viimeistä merkkiä, vuokrauksen kohde, tieto väärinkäytöstapauksesta seuraavina
vaihtoehtoina:
-vuokrauksen kohdetta ei palautettu,
-vuokra kokonaan maksamatta,
-loppuvuokra maksamatta,
-vuokraaja kieltäytynyt muusta syystä
vuokrauksesta
Rekisteröidyllä on oikeus saada sulkulistalle merkintä siitä, että vuokravastaava on riitautettu.
Veloitusperiaatteet:
Vuokra peritään kaikilta päiviltä 5 pvä/viikko edellyttäen max 8 tunnin pituisia työpäiviä.
Mikäli kone työskentelee kahdessa tai kolmessa työvuorossa, on vuokralleottajalla oikeus niin halutessaan valita laskutusperusteeksi tuntihinta, joka luetaan koneen tuntimittarista vuokrauksen
alkaessa ja vuokrauksen loputtua tai mikäli vuokrausaika on hyvin pitkä, esim. 1kk (=30vrk) tai pidempi, voi vuokralleottaja sopia vuokraperusteeksi kuukausivuokran.
Perusvuokra = ensimmäisen päivän vuokra.
Seuraavat päivät laskutetaan 30:teen vuokrapäivään saakka päivävuokrien mukaan, ellei konetta tilattaessa tai luovutettaessa ilmoiteta vuokra-ajaksi kuukautta tai sitä pidempää ajanjaksoa, jolloin kuukausivuokra voidaan huomioida alusta alkaen. Normaalisti kuukausivuokrahinnoitteluun siirrytään ensimmäisen 30 päivän jälkeen.

HUOM: Nämä HMJ-Konevuokraus Oy:n
konevuokrausehdot ovat voimassa toistaiseksi.